السبت، فبراير ٢٠

مــاتــت بـمـحـراب عـينيك ابـتـهـالاتـى

مــاتــت بـمـحـراب عـينيك ابـتـهـالاتـى

واستسلمـت لــريـــاح الـيـئس رايــاتــى

جــفـت عــلـى بــابــك الـمــوصـود ازمنـتى

لـيـلـى ومــا اثـمـر شيـئــا نــدائــاتــى

عـمـانــى مــارفُ لــى لـحـن علـى وتراو

 لاستـفـاقــت عـلــى نـــورٍٍسمـــاواتـــي

واعـتـق الـحــب عـلــى قـلـبـى واعـصـره

فـــأرشــف الـهــم فـــأرشــف الهم

فـــى مـمــر كـــاســـاتـــى

 مــمـزقــن انــا لا جـــاه ولا تــرفــن

 يغــريكـى فـــى فـخـلـيـكـى لاهــاتــى

لـــو تـعصــريــن سنـيـن الـعـمــر اكـمـلـهـا

 لـسـال نــزيـف جـــراحـــاتـــى

لــو كنـت ذا تــرفــاً مــا كنـت رافضتـاً حـبـي

 ولـكـن عـسر الـحـال فـقـر الحـال ضـعف الحال مــأســاتـى

 عــانـيـت وعـانـيــت لاحـــزن ابــــوح به

ولسـتى تـــدريــن شـــىء عــن معـانــاتــى

 امـشــى واضحــك يــا لــيـلـى مكـــابــرتــاً

عـلُى اخـبـى عـــن الـنــاس احتـضــاراتــى

لا النـاس تـعــرف مــا امـرى فـتـعـذرونــى

ولا سـبـيل لــديـهــم فــــى مـــواســـاتــى

يــرســـو فــى جفنـاى حـرمــانــاً يـمـصــو دمــى


ويـستـحيـبو اذا شـــأت ابـتســامـتــى

مــعــذورتــاً انـتــى اذا اجهــذتــى لــي امــلــى


 لــذنــب ذنـبــك بــل كــانــت حـمــاقــاتــى

 اضـعـت فـــى عـــرب الصـحــراء قــافـلــتـى

 وجــئــت ابـحــث فــى عـينيك عــن ذاتــى

وجئـت اقـطــانــك الخـضــراء منـتـشـيـن

كطـفــل احـمــل احــلامــى الـبـريـئـاتــى

غــرزتى كـفـك تجـتـذيـن اوردتـــى

وتـسحـقـين بــلا رفــق مـسـراتـــــى

 واااااه غربتاه مضاعاً هــاجــرت مـدنــى

 يــا الــم ومــا ابـحـرت منها شــراعــاتــى

نفيتو واستوطنو الاغراب فى بلادى

 ودمــرو كـــل اشـيائـى الحبيـباتــى

خــانتك عيـنــاك فــى زيـف وفــى كــذبــاً

 ام غــرك البـهــرج الخــدااااع مــولااااتــى

 فــراشـتـاً جـئــت الــقــى كـحـل اجـنـحـتى لـديـكـى

 فــــأحتـرقــــا ظـلــم جنــاحـاتــــى

اصــيحــوا والســيـف مــزروعــاً بخــاصرتــى

والـغدر حطم امـالـى الـعظيـمـاتـى

 وانـتـى ايضاً ألاتـبت يــداكــى اذا اثــرتــى قـتـلـى

واستـعذبـتـى اهــاتـى

مـــن لـى بحــق اسـمــك الـشفــاف

مـنــو لــغـتـى اذا سـتمـسـى بلا لليلى حكـايــاتــى

 

M A G N O O O N - إلي بيحب قوي لما بينجرح بينجرح قوي © 2008. Design By: SkinCorner